ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานสร้างความรู้ความเข้าใจเยาวชนในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรม ส.ส. และบุคคลในวงงานรัฐสภา


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สุพรรณบุรี และ (สพม.) อ่างทอง จัดงานสร้างความรู้ความเข้าใจเยาวชนในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรม ส.ส. และบุคคลในวงงานรัฐสภา โดยมีตัวเเทนเเต่ละภาคส่วนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก 

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2567 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และ สิงห์บุรี อ่างทอง จัดกิจกรรมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และบุคคลในวงงานรัฐสภา ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยการจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังให้คณะกรรมการสภานักเรียน ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรีเกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ สส. และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของ สส. และบุคคลในวงงานรัฐสภา  โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนะวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับน้องๆ คณะกรรมการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 134  คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ ได้กล่าวเน้นย้ำในช่วงพิธีเปิดว่า "การที่น้องๆ สภานักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน" 

จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กลไกและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยนายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  จากนั้น เป็นการบรรยาย เพื่อให้สภานักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของ สส. และบุคคลในวงงานรัฐสภา โดยมีนายอรรถพร จันทร์สุวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  นายณัฐวุฒิ มิลลิมิตร และ นายจารุวัฒน์ คงด้วง ร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้  สำหรับกิจกรรมช่วงสุดท้าย เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า "ปฏิบัติการพลังพลเมืองขับเคลื่อนสังคมโปร่งใส" บรรยายและนำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  และ ทีมวิทยากรจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง พร้อมด้วย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

ปฏิบัติการพลังพลเมืองขับเคลื่อนสังคมโปร่งใส เป็นการติวเข้มสภานักเรียนเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น "สื่อกลาง" ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องช่องทางและกลไกการร้องเรียนจริยธรรมของ สส. และบุคคลในวงงานรัฐสภา เพื่อให้ส่งต่อความรู้ที่ได้รับสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อให้ร่วมกันสร้างเกราะป้องกันการทุจริตและนำสังคมไทยสู่สังคมโปร่งใสไร้โกง

#สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา #สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า