ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปปร.27 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติและปัจฉิมนิเทศ


ระหว่างวันที่ 11-12  พฤษภาคม 2567  นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยทั้ง 10 กลุ่มมีการนำผลงานที่เป็นรูปธรรมมาแสดง เป็นโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลัง

ของพื้นที่การเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่แล้วของชุมชนหรือพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนหรือพื้นที่สามารถนำเทคนิคกระบวนการต่าง ๆ ไปปรับปรุงหรือเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่มีอยู่ได้ โครงงงานกลุ่มประเภทนี้จะมีผลลัพธ์หลักคือ กระบวนการที่ส่งเสริม

และสร้างสรรค์ศักยภาพ หรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วในพื้นที่ เพื่อการต่อยอดให้มีประโยชน์เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรูปแบบ (model) นี้ได้ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วย หัวใจส าคัญของโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันค้นหาศักยภาพของพื้นที่ การหลอมรวมเชื่อมโยงศักยภาพของผู้นำร่วมกับนักศึกษา จนนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ ชุมชน และสังคม และสามารถถอดบทเรียนความสำเร็จไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดการหรือการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง   

ซึ่งการนำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัสชัย ภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางณัชชาภทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังการนำเสนอ

สำหรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เป็นการจัดปัจฉิมนิเทศ ณ โรงแรมเดอะ แฟร์ เฮาส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จัดกิจกรรมระดมสมอง ปปร.27 สร้างสรรค์แนวทางพัฒนาประชาธิปไตย

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ให้โอวาทและกล่าวปิดหลักสูตร โดยนายวิทวัสชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยากาศตลอดทั้ง 2 วันเต็มไปด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความประทับใจ

#วิทยาลัยการเมืองการปกครอง #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า