ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณี อบต.โคกสว่าง


16 พ.ค.67 สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อบต.โคกสว่าง และประชาชนชาวโคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จัด“เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณี อบต.โคกสว่าง” โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายก อบต.โคกสว่าง รองนายกฯ อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ อบต. 

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอกฎหมายท้องถิ่น พร้อมด้วย นายพิทักษ์ บัวแสงใส นายก อบต. โคกสว่าง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 

จากนั้น นางน้อมจิต สารภี หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โคกสว่าง นำเสนอสาระสำคัญของ -ร่าง- ข้อบัญญัติ อบต. โคกสว่าง เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 ซึ่งมีจำนวน 30 ข้อ เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุมการดำเนินการและกลไกในการจัดการในพื้นที่

ต่อด้วย การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ โดยมีวิทยากรกระบวนการนำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ 

กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของ อบต.โคกสว่าง ตาม พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ “-ร่าง- ข้อบัญญัติ อบต. โคกสว่าง เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567“ ซึ่งร่างข้อบัญญัตินี้ ยกร่างมาจากการรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของชาวโคกสว่างจากเวทีก่อนหน้านี้ที่ชาวโคกสว่างเห็นว่า เรื่องการดูแลรักษาปกป้องป่าชุมชนในพื้นที่ เป็นเรื่องสำคัญที่ควรผลักดันให้กำหนดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป

ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้พบว่า ประชาชนชาวโคกสว่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างข้อบัญญัติฯฉบับนี้ และมีประเด็นเพิ่มเติมและแก้ไขบางส่วน ที่จะทำให้ร่างข้อบัญญัติฯมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการดูแลรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณภาพจาก อบต.โคกสว่าง

#สำนักวิจัยและพัฒนา #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า