ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6


สสธ.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดปฐมนิเทศและการเรียนการสอน 

หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” กล่าวรายงาน นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล   

หลักสูตรดังกล่าว จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสันติวิธี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มุมมอง และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างอิสระและเท่าเทียม  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาบนพื้นฐานของการมองเห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกัน  (Humanized Approach)   ส่งผลให้เกิดเครือข่ายผู้นำทางความคิดในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (Peace-Net of Opinion Leaders) สำหรับการทำงานในการร่วมกันแสวงหาทางออกอันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของทุกภาคส่วน ซึ่งหลักสูตรรุ่นที่ 6 นี้ มีผู้เข้ารับการศึกษารวมทั้งสิ้น 45 คน จากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคประชาชน 

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่

- ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บริบทความขัดแย้งชายแดนใต้: ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

- นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ธรรมชาติของความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งการแปรเปลี่ยนไปสู่สันติภาพ 

- อาจารย์ดนัย มู่สา อดีต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ สันติวิธี: หลักการและแนวทางปฏิบัติในการสร้างสังคมสันติสุข

#สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล #สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า