ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี


เมื่อวันที่ 18 - 20 เมษายน 2559 พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ และนายเมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ได้รับเชิญจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมอันประกอบด้วย ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้องเพื่อสามารถแก้ปัญหากรณีที่เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารสิทธิ์ ข้อมูลทำกิน และการซ้อนทับที่สาธารณะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า