ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมืองเวทีที่ 4 (ภาคใต้)


วันที่ 18-19 เมษายน 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีระดมความคิดเห็น "โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง" เวทีที่ 4 (ภาคใต้) ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความสำคัญของพลเมือง และกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและอิทธิพลของการแสดงพื้นบ้านที่่มีต่อคนในชุมชนดังนั้นจึงเชิญศิลปินพื้นบ้านมาร่วมหาแนวทางเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองและการสร้างสำนึกพลเมืองไปยังประชาชนผ่านศิลปะการแสดง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีศิลปินพื้นบ้านในเขตจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 100 คน ซึ่งช่วยกันสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมืองผ่านการแสดงพื้นบ้านจำนวน 11 ชุด โดยมีคณะกรรมการโครงการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร , วิทยาลัยนาฏศิลป์ ,สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน และความประทับใจ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า