ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วปท.จัดโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี


วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังคุกคามท้องถิ่นอยู่ในขณะนี้ จึงได้จัดโครงการให้มีโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนท้องถิ่นของตน วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดย มีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในการริเริ่มโครงการของสถาบันพระปกเกล้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง และมุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะของจังหวัดอุทัยธานี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า