ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 4


ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2559 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างสำนึกพลเมือง” รุ่นที่ 4 ผนึกกำลังผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์ จำนวน 74 คน จาก 20 โรงเรียนร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การเตรียมเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมือง การสร้างสำนึกพลเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดทำนโยบายสาธารณะ 6 ขั้นตอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม เพื่อสะท้อนการนำเสนอที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการขยายผลของโครงการไปสู่โรงเรียนและนักเรียนต่อไปในอนาคต ตลอดระยะเวลาทั้งสี่วันของการอบรมเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติบรรยายพิเศษพร้อมมอบเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมอบรม นำทีมโดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และทีมพนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า