ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสว. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 8


ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 8 การนำเสนอผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า อาทิ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์เบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา , ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ กิตติมา บุนนาค นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู , รศ.ดร.วัชรียา โตสงวน , รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ , ร้อยเอกหญิง ดร.อาภาศรี ปุยพันธ์ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 45 คน หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบบรัฐสภาของไทยและต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของรัฐสภา เพิ่มทักษะและความสามารถด้านการบริหาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เข้าใจทักษะในการสร้างดุลยภาพชีวิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยาใต้ จ. ชลบุรี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า