ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หารือถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาค


วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) รวมทั้ง National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (OPDC) และ ตัวแทนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพูดคุยหารือถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาค โดยประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 5 ประเทศ ของโครงการศึกษาวิจัยนำร่องด้านการจัดทำตัวชี้วัดการบริหารงานและพัฒนาความเป็นผู้นำของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย (Co-Creation for Pilot-Project to assess Leadership and Public Organization Management in Thailand) โดยนำแนวความคิด Phronesis ของ Professor Ikujiro Nonaka เรื่อง พฤติกรรมผู้นำในการตัดสินใจและการดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มาเป็นทฤษฎีหลักในการทำการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า