ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดหลักสูตรดังกล่าว ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารงานของผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในบริบทของสังคมท้องถิ่นที่ เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการบริหารและร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาอบรม พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เดิมตามรอยเท้าพ่อ : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ศึกษาอบรม จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพูดคุยถึงภาพรวมของการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ การประเมินผล ของการเรียนการสอนหลักสูตร ซึ่งการศึกษาอบรมจัดให้มีขึ้นต่อเนื่องระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 17 ธันวาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า