ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบใบรับรอง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5


วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบใบรับรอง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5 โดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของการศึกษาอบรมของหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 83 ราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวให้โอวาทและข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า “การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธินั้น นอกจากจะเป็นการช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้ว วัตถุประสงค์สำคัญของหลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษานำความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ศึกษาเอง”


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า