ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 6


วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ ของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สินธโร) เพื่อเป็นการเผยแพร่สืบอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อพัฒนาจิตใจ และนำการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญของหลักสูตรดังกล่าว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า