ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 4


ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 มีการนำเสนอผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่าน หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ เสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทาง และวิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศส่งเสริมพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในการนำปัญหาสาธารณสุขของประเทศมาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยธรรมาภิบาลผ่านระบบงานวิจัยและนำเสนอผลงานให้กับแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมแพทย์อาสาเพื่อสังคมและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า