ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) แก่ผู้นำ ผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง


18 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้าให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการร่างธรรมนูญและกระทรวงมหาดไทย จัดกระบวนการ ในโครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) แก่ผู้นำ ผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง ทั้ง 76 จังหวัด อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนงานในระดับจังหวัด จำนวน 380 คน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้กับผู้นำในระดับจังหวัดทั่วประเทศ นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังผู้นำผู้บริหารในระดับอำเภอ / ระดับตำบล / ระดับท้องถิ่น และลงลึกให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อนลงประชามติในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมอธิบายถึงภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นรับฟังการบรรยายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใน 6 ประเด็น ได้แก่ เรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิสตรี หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ ,เรื่องการปฏิรูปประเทศ , เรื่องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระบวนการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและบทเฉพาะการ , เรื่องการปกครองท้องถิ่น ,เรื่อง กระบวนการยุติธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ศาล ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามเพิ่มเติมกับช่วงคำถามพ่วงท้ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เข้าใจในรายละเอียดก่อนการนำความรู้ไปเผยแพร่ยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดของตนต่อไป โดยในวันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สองของการอบรม จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยจำนวน 9 กลุ่ม ตามภาค/จังหวัด เพื่อเข้าสู่กิจกรรมการระดมสมองเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่ยังมีข้อสงสัยต่อไป นำทีมจัดกระบวนการดังกล่าวโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ทีมนักวิชาการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า