ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับประสบการณ์ ความรู้ ในการบริหารงาน การดำเนินงานจริงของโครงการในพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้นำคณะในการศึกษาดูงานในครั้งนี้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า