ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตรการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5


วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ ให้การศึกษาแก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และบริบทของการกระจายอำนาจในปัจจุบัน อีกทั้งผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบเป็นแรงผลักดันทำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องค้นหาแนวนโยบายใหม่ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความจำเป็นดังกล่าว วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวคิดในการใช้ทรัพยากรการเงินการคลังเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุนชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในสถานะที่ทรัพยากรการเงินการคลังมีอยู่อย่างจำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดหลักสูตร โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ความตอนหนึ่งว่า “การบริหารการเงินการคลังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำหลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการเงินการคลังไปประยุกต์วางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมมีส่วนเกื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมีทิศทางที่ชัดเจน” (หลักสูตรดังกล่าวจัดให้มีการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า