ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการวิจัยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและการพัฒนาผู้นำระหว่าง 5 ประเทศ


รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการเปิดโครงการวิจัยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและการพัฒนาผู้นำระหว่าง 5 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (jica) และ National Graduate Institute of Policy Studies(GRIPS)โดยการประชุมจัดขึ้นเมือวานนี้ (23 พ.ค.59) ณ GRIPS ประเทศญี่ปุ่น โครงการวิจัยนี้ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินงานวิจัยเท่านั้น และยังให้ความสำคัญกับข้อเสนอทางปฎิบัติ (Action Research)เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมถึงระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย โดยข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการของประเทศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารเชิงพื้นที่ (Area-based Management)มีโจทย์สำคัญ คือ การศึกษาข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปสำหรับการบริหารเชิงพื้นที่ งานวิจัยนี้จะศึกษา 2 ประเด็นความท้าทาย คือ การบริหารภาครัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยโครงการวิจัยนี้จะใช้เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2019


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า