ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะสภาสถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS...


        วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น แสดงระบบการใช้งานระบบการจัดการการเรียนการสอนทางไกลให้คณะสภาสถาบันพระปกเกล้า อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร , ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัยฤชุพันธุ์ พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน รวมทั้ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตันไชย , นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ , ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ได้ร่วมใช้งานเพื่อทดสอบศักยภาพ ความคมชัด รวดเร็ว และประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าของระบบดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้สถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ได้มีใช้งานด้วยระบบดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า