ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 20


วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองจัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติกล่าวเปิดการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากนั้นผู้เข้าศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย" โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า