ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน รุ่นที่ 1


วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน รุ่นที่ 1 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติกล่าวเปิดการศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนและความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร โดยมีนางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภากล่าวรายงาน ตามด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในหัวข้อ "บุคคลากร : ทรัพยากรสำคัญและความคาดหวัง" จากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวกำหนดระยะเวลาศึกษาอบรม 22 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการของกรมการจัดหางาน จำนวน 50 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า