ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานสัมมนา สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ


15 ม.ค.58 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "สานพลังเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ" ณ อาคารรัฐสภา 2


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า