ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้านำเสนองานวิจัย พัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง


       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะผู้วิจัยสถาบันพระปกเกล้านำเสนอร่างข้อเสนอแนะโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ” ณ ห้องประชุม 3-4 สถาบันพะปกเกล้า ผู้วิจัยที่นำเสนอ ได้แก่ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา และนายเอกวีย์ มีสุข เจ้าหน้าที่หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ และ ดร.ระดาภัทร จงธรรมคุณ นอกจากนี้ยัง มีคณะผู้บริหารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า