ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 18 และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรุ่น


สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมการนำเสนอเอกสารวิชาการและพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.- 1 มี.ค.58 ณ โรงแรมราวินทรา บีชรีสอร์ทแอนสปา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมในสองวันแรกประกอบด้วย การนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มของนักศึกษาทั้งหมด 10 กลุ่ม การนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ประเมินผลพร้อมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรจากนักศึกษา จากนั้นสรุปการประเมินผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ส่วนกิจกรรมในวันที่สามเป็นเป็นพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวปัจฉิมนิเทศการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษา ตามด้วยการประชุมวางแนวทางสังเคราะห์เอกสารวิชาการกลุ่มเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรุ่น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า