ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3


      สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี กิจกรรมวันแรกประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับนักศึกษา การแนะนำภาพรวมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อทำความรู้จัก และข้อปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน โดยรองศาสตราจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์นารี เจริญผลพิริยะ รองผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์กำกับหลักสูตร ส่วนในวันที่สองเริ่มต้นด้วย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษา ตามด้วยการบรรยายหัวข้อ “ธรรมชาติของความขัดแย้งและแนวทางการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง” โดยอาจารย์นารี เจริญผลพิริยะ จากนั้นเป็นกระบวนการถกแถลงประเด็นดังกล่าว

 

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า