ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลงนามในบันทึกความตกลงทางวิชาการกับ Ho Chi Minh National Academy of Politics


รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามในบันทึกความตกลงทางวิชาการกับHo Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) โดย Prof.Dr. Ta Ngoc Tan ประธานของสถาบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สถาบันHCMA กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ ร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ตลอดจนการอบรมเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดประชุมวิชาการ สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ในพิธีลงนามดังกล่าวมีผู้บริหารจากสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันHCMA เข้าร่วมต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง ทั้งนี้ กิจกรรมความร่วมมืออันดับแรกคือ สถาบันHCMA ได้เรียนเชิญเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปบรรยายพิเศษที่สถาบัน ณ กรุงฮานอยในเดือนพฤษภาคม และกิจกรรมอันดับที่ 2 ในเดือนมิถุนายน Prof.Dr.Ta Ngoc Tan จะเดินทางมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าที่กรุงเทพ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า