ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอีก 14 หน่วยงาน ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Peace Survey)ซึ่งทั้ง 15 หน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดของประชาชนในพื้นที่ และเป็นข้อมูลเชิงวิชาการให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพภาคใต้ ผลการสำรวจความคิดเห็นมาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีก 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย่อย จำนวน 1,560 คน และผู้นำความคิดจากทุกภาคส่วนจำนวน 50 คน โดยผลการสำรวจในประเด็นสาเหตุและมุมมองต่อความรุนแรง 3 อันดับแรก ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่ามาจากกลุ่มอิทธิพลยาเสพติดและค้าของเถื่อน รองลงมามาจากกลุ่มคนไม่หวังดีที่บิดเบือนประวัติศาสตร์และศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และอันดับสามมาจากนโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติทำให้คนรู้สึกไม่เป็นธรรม โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นการพูดคุยสันติภาพและหาทางออกจากความขัดแย้งว่าเรื่องที่รัฐบาลและขบวนการควรพูดคุยกันขณะนี้ 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมาคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด และตามด้วยการพัฒนาการศึกษา สำหรับประเด็นเร่งด่วนที่เห็นว่าต้องดำเนินการเป็น 3 อันดับแรก คือ การแก้ปัญหายาเสพติด รองลงมาคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และตามด้วยการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาให้มีความเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ยังเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ "อยากได้" รูปแบบที่มีการกระจายอำนาจด้วยโครงสร้างการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ส่วนรูปแบบที่ "ไม่อยากได้" คือ รูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และรูปแบบที่เป็นอิสระจากประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า