ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่


วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา "ประชาธิปกธรรมราชาสู่ 'อาเซียน' และ 'โลกใหม่' " นำเสนอผลงานวิจัย3 หัวข้อ คือ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเยือนสิงคโปร์ ชวา และบาหลี พ.ศ.2472 การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2473 และการศึกษาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศ : การเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น พ.ศ.2473-2474 ร่วมวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นต่องานวิจัยดังกล่าวโดย รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล และ อ.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า