ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา การเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะ อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดเวทีสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” เวทีแรก ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมในวันแรกเป็นพิธีเปิดการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ” โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำเสนอและอภิปรายเรื่อง “มีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ 4 ภาค” โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ภาคที่ 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน ภาคที่ 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ภาคที่ 3 นิติธรรม ศาล และองค์กรการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และภาคที่ 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ตามด้วยการเผยแพร่ข้อมูลรายภาคของร่างรัฐธรรมนูญให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กิจกรรมในวันที่สอง วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายภาค และการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 10 กลุ่ม เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม 2. สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง 3.กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ 4.การกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง และ 5.การปฏิรูปและความปรองดอง ส่วนในช่วงท้ายเป็นพิธีปิดโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ให้เกียรติกล่าวปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ 200 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า