ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2558: ความคาดหวัง ข้อควรระวัง และความสำเร็จ”


วันที่ 9 เมษายน 2558 รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า และดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา หัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2558: ความคาดหวัง, ข้อควรระวัง และความสำเร็จ” (Thai Constitutional Crafting 2015: Premises, Pitfalls, Prospects) ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ The Institute of Security and International Studies (ISIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวทีสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ อนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความคาดหวัง ข้อควรระวัง และความสำเร็จของรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางพัฒนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยคณะทูตานุทูต นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 50 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า