ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีสรงน้ำพระและขอพรจากผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมให้พรพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า