ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ" ณ ห้องจุมภฎ-พันธ์ุทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และร่วมวิพากษ์โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ดำเนินการเสวนาโดย อ.ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย กรณีศึกษา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ ซึ่งเป็นเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการ อำนาจนิยม ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยมีลักษณะร่วมกัน 5 ประการ คือ 1) มีการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ 2) มีผู้นำที่มุ่งมั่นจริงจังที่จะวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย 3) มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย 4) มีกลไกของกองทัพช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตยและ5) มีการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วงานวิจัยเล่มนี้ มีวาทกรรมที่ท้าทายว่า "ประชาธิปไตยมิใช่แนวคิดหรือกระบวนการที่มีไว้ให้สำหรับประเทศตะวันตกเท่านั้น" เพราะใน 8 ประเทศในกรณีศึกษายังเป็นประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่า "ประชาธิปไตยเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติ ที่มีความสามารถและความต้องการจะปกครองตนเอง"


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า