ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ จ.ระยองและจันทบุรี


เมื่อวันที่ 21 – 24 มิ.ย.61 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (สสสส.9) ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ จ.ระยองและจันทบุรี การศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.ระยอง มีกิจกรรมเวทีอภิปรายประเด็น “บทบาทและทิศทางของ จ.ระยอง กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนภาคประชาชน และภาคเอกชน จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มการศึกษาดูงาน 3 สาย ประเด็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนานิคมตามแผน EEC (มาบตาพุด และแหลมฉบัง) รวมทั้งโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ตามแผน EEC

ในวันต่อมาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การแสวงหาจุดร่วมในการอยู่ร่วมกันระหว่าง IRPC และชุมชน” ณ วิทยาลัย IRPC จ.ระยอง และกิจกรรมการแบ่งสายการศึกษาดูงานใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนบ้านชะวีก และชุมชนบ้านซากเล็ก ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ในการศึกษาดูงาน คือ จ.จันทบุรี เป็นการเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานเมืองจันทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง และศึกษาดูงานวิถีวัฒนธรรมชุมชน การสืบสานวิถีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนริมน้ำจันทบูร รวมทั้งการเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ราชินีแห่งกษัตริย์นักสันติวิธี” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว ด้วย กิจกรรมการศึกษาดูงานของหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันกับภาคประชาชน และชุมชน ในประเด็นสำคัญของพื้นที่และวิถีวัฒนธรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า