ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Second Regional Forum 2018


วันที่ 29 มิ.ย. 2561 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ประชาธิปไตย เอเชีย จัดสัมมนา " Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Second Regional Forum 2018" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ในช่วงเช้า เป็นพิธีเปิดงานสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และกล่าวต้อนรับโดย Ms.Sook Jong Lee (President,East Asia institute) และกล่าวแนะนำภาพรวมของงาน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) จากนั้นเป็นเวทีสัมมนา หัวข้อ "What is Good Governance: Asian Definition and Approach" โดย ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ Mr.Chin-en Wu,Asian Barometer & Academia Sinica และร่วมอภิปรายโดย Mr.Mohammed Shazzad Hossain,Manussher Jonno Foundation ,Sri Nuryanti ,Indonesian Institute of Science , Ryo Sahashi , Japan Center for International Exchange

Session 2 : หัวข้อ "Corruption in Asia" โดยวิทยากร Ms.Sook Jong Lee, President East Asia Institute, Aira Azhari, Institute for Democracy and Economic Affairs, Khine Win, Sandhi Governance Institute, Faheem Ahmed Khan, Pakistan Institute for Legistrative Development and Transarency ดำเนินรายการโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (นักวิขาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ร่วมวิพากษ์โดย Buuveikhuu Ganbat,Political Education Academy และ Verravit Gongsakdi (อดีตสมาชิกวุฒิสภา)

Session 3: หัวข้อ "Shrinking Civic Space in Asia" โดยวิทยากร Kaustuv Chakrabarti,Society for Participatory Research in Asia, Chin-en Wu, Asian Barometer Acadamia Sinica, Myat Thu, Yangon School of Political Science,Mohsmmed Tahseen, South Asia Partnership-Pakistan และดำเนินรายการโดย Sook Jong Lee ร่วมวิพากษ์โดย นายนิกร จำนง พรรคชาติไทยพัฒนา , Ian Jayson Hecita, Jesse M.Robredo Institute of Governance และ Pasan Jayasinghi, Centre for policy Alternatives

และ Session 4 หัวข้อ "Gender Equality in Asia" โดยวิทยากร ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ Terresita Quintos Deles, INCITIEGov ดำเนินรายการ โดย นางเรืองระวี พิชัยกุล , Gender and Development Research Institute ร่วมวิพากษ์โดย อ.อรพินท์ สพโชคชัย TDRI ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เครือข่ายจากประเทศต่างๆในเอเชีย นักวิชาการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า