ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย


วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา “วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย” ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และแนะนำพิพิธภัณฑ์ฯ โดย นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) บรรยายพิเศษประเด็น ประวัติ ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และวิถีประชาธิปไตยไทยแบบไทยอย่างสันติวิธี รวมทั้งบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยต่อระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะพระราชปณิธานที่ตั้งมั่นในระบอบประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “กษัตริย์นักประชาธิปไตย”

ในช่วงท้ายของการบรรยาย เป็นการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งมาจากหลายภาคส่วน อาทิ คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกว่า 20 โรงเรียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับแจกหนังสือ “คนการเมือง เล่ม 3” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นหนังสือที่ว่าด้วยบุคคลการเมืองสำคัญๆ กว่า 30 ท่านที่น่าติดตาม บางท่านอยู่ในฉากการเมือง และร่วมอยู่ในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีบทบาทสำคัญในช่วงการลงหลักปักฐานระบอบการเมืองการปกครองในระบบรัฐสภา รวมทั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ยังให้เกียรติแจกลายเซ็นในหนังสือคนการเมือง เล่ม 3 ด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า