ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน


วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาพื้นที่” การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 64 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า