ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 20 ปี เดิน-วิ่งการกุศล


วันที่ 11 ก.ค.61 สถาบันพระปกเกล้าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “20 ปี เดิน-วิ่งการกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล” โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายปราโมทย์ เจษฏาวรางกูล ประธานฝ่ายจัดกิจกรรมโครงการ ร่วมแถลงข่าว โดยมีคณะนักศึกษา ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่สถาบัน รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า KPI Charity Mini Marathon วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “วิ่งการกุศลในโอกาส 20 ปี ครบรอบวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์ว่า สถาบันพระปกเกล้าจะยังคงก้าวย่างอย่างมั่นคงในพันธกิจการพัฒนาประชาธิปไตย และยิ่งไปกว่านั้นสถาบันพระปกเกล้ามีเจตนารมณ์สำคัญที่จะแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการระดมทุนจากการวิ่งการกุศลเพื่อบริจาครายได้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมให้แก่องค์กรที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา และเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นให้มีกำลังแรงใจและสามารถดำเนินชีวิต และก้าวขึ้นมาเป็นแรงกำลังสำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศให้มั่นคงสืบต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า