ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเลือกตั้งขั้นต้น ทางออกการเลือกตั้ง หรือทางตันประชาธิปไตย


วันที่ 12 ก.ค.61 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา “เลือกตั้งขั้นต้น: ทางออกการเลือกตั้ง หรือทางตันประชาธิปไตย?” เพื่อมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความคิด หลักการของการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และเปรียบเทียบแนวทางการเลือกตั้งขั้นต้นของต่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ภาพอนาคตว่าด้วยกลไกที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานสัมมนา และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ไพรมารีโหวต: จุดเปลี่ยนการเมืองไทย?” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้ความรู้ และสะท้อนมุมมองไพรมารีโหวตทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว

จากนั้น เป็นเวทีอภิปรายหัวข้อ “การเมืองไทยกับระบบไพรมารีโหวต: ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย (ภาควิชาการ) รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร (ภาคประชาชน) และนายนิกร จำนง (ภาคการเมือง) ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แลกเปลี่ยนและสะท้อนมุมมอง รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเลือกตั้งขั้นต้น สะท้อนปัญหา และแนวทางการแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งร่วมกันหาแนวทาง กระบวนการของการเลือกตั้งขั้นต้น เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยในพรรคการเมือง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในฐานะสถาบันการเมืองที่เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย และในช่วงท้ายของงานสัมมนามีการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า