ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 (ปธก.20)


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างผู้นำ” และพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล กล่าวทักทายนักศึกษา แนะนำกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดูแลตลอดการเข้ารับการอบรม หลังจากนั้นอาจารย์สุรชัย คงประเสริฐ มาทำความเข้าใจถึงรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า KPI DNA นอกจากนี้นักศึกษา ปธก.20 ยังได้ทำความรู้จักสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต และพล.อ.อ.มานะ ประสพศรี กรรมการสมาคมฯ ในช่วงบ่ายได้รับเกรียติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สนธิ เตชานันท์ มาเล่าถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนที่นักศึกษาจะได้ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับต่อไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน สนับสนุน การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน รวมถึงการเสริมประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการบริหารสมัยใหม่ อันมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญคือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 112 คน และจัดให้มีการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 16 ธันวาคม 2561


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า