ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาคตะวันออก


เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว กิจกรรมวันแรก คณะนักศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรมสีเขียวว่าด้วยเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมในการอยู่ร่วมกันในท้องถิ่น” ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพูดคุยกับคนในชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR ของโตโยต้า วันที่สอง แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน 2 สาย คือ สายที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในหัวข้อ “การแสวงหาจุดร่วมในการอยู่ร่วมกันระหว่างไออาร์พีซีและชุมชน” บรรยายโดยผู้แทนบริษัทไออาร์พีซี และผู้แทนชุมชน สายที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ “มิติเชิงอำนาจเกษตรพันธสัญญา : อนาคตความมั่นคงของชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร” และ “ผลกระทบจากการพัฒนากับอนาคตชุมชนต่อความมั่นคงทางอาหาร” บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา ประธานสภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว และประธานกรรมการมูลนิธิสระแก้วเขียว วันที่สามเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีท้องถิ่น : ชุมชนบางสระเก้า” บรรยายโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า และผู้แทนชุมชนบางสระเก้า ณ ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จากนั้นร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในหัวข้อ “ลมหายใจแห่งวิถีวัฒนธรรมชุมชน : การสืบสานวิถีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ในวันที่สี่ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและ ธรรมาภิบาล นายอวยชัย คูหากาญจน์ และดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล อาจารย์กำกับบทเรียน เป็นวิทยากรถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน โดยนักศึกษาร่วมสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานตลอดระยะเวลา 4 วัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า