เลือกภาษา

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ชื่อเรื่อง ผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ การให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2560
โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ