หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การเสริมสร้างพลังพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การเสริมสร้างพลังพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ และ นายชูศักดิ์ ปัญญามูล

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ศรัณยุ หมั้นทรัพย์.
เสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
150 หน้า
1. พลเมือง. 2. พลเมืองไทย. I. นายชูศักดิ์ ปัญญามูล, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.
323
ISBN : 978-616-476-207-7

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

การเสริมสร้างพลังพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด 259 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า