หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานวิจัย โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย  ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์, ผศ.สุจารี แก้วคง, ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา, ดร.สมปอง รักษาธรรม และสิบโทกฤตกร ทองนอก

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์์02-1419600 โทรสาร 02-1438181

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 56

ดาวน์โหลด 181 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า