หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เนอการาบรูไนดารุสสลาม)
เรื่อง ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เนอการาบรูไนดารุสสลาม)
นิชานท์ สิงหพุทธางกูร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
นิชานท์ สิงหพุทธางกูร.
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศเนอการาบรูไนดารุสสลาม.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
92 หน้า.-- (ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน).
1. เนอการาบรูไนดารุสสลาม -- การเมืองและการปกครอง  I. ชื่อเรื่อง.
320.95957
ISBN 978-974-449-916-1

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เนอการาบรูไนดารุสสลาม) (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ดาวน์โหลด 75 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า