หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน
เรื่อง ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน
ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.
ท้องถิ่นไทย ต้องทำอะไรกับอาเซียน?.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557.
88 หน้า.
1. ประชาคมอาเซียน.  I. ชื่อเรื่อง.
341.2473
ISBN 978-974-449-778-9

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ท้องถิ่นต้องทำอะไรกับอาเซียน (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โฟกัสรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 134 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานยุติธรรมฉบับสมบูรณ์ เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด 119 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า