หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.มาโนช นามเดช

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
มาโนช นามเดช.
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
114 หน้า.
1. การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 2. คำพิพากษาศาล.  I. ชื่อเรื่อง.

ISBN 978-974-449-XXX-X

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นและความรับผิดในการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พร้อมหรือยัง กับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 279 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า