หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

Urbanization เมื่อ เมือง กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่
ชื่อเรื่อง Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
             การเป็นเมืองและการเติบโตของเมืองเป็นนครหรือมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางบวกและลบในทางบวก เมืองส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสในการทำงานสูงขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ หากแต่ถ้าเมืองเติบโตโดยขาดทิศทาง และขาดการบริหารจัดการที่ดีก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายๆ เมืองหรือนครในโลกนี้กำลังเผชิญอยู่ คำถามสำคัญคือควรมีแนวทางและการบริหารจัดการเมืองอย่างไร เพื่อทั้งป้องกันปัญหาและสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ของเมือง อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังพัฒนาให้เมืองเป็นกลไกของการพัฒนาประเทศ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
อรทัย ก๊กผล.
Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่น
สมัยใหม่.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
220 หน้า.1. การเกิดเป็นเมือง 2. การปกครองท้องถิ่น . I. ธเนศ ชำนาญ, ผู้แต่งร่วม
II. บุรัสกร, ผู้แต่งร่วม. III. ชื่อเรื่อง 352.14
ISBN = 978-974-449-950-9

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

Urbanization เมื่อ เมือง กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ (230 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นอยากเล่า 1 : Best Practice of People's Audit

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ดาวน์โหลด 4148 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การครอบงำการเมืองไทยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมผ่านวาทกรรม คุณธรรมจริยธรรม

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า