งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2542
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 
โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ นักวิจัย
2. นายพล กุลสุขรังสรรค์ ผู้ช่วยนักวิจัย
3. นางสาวจุฑาภรณ์ บูรณะโอสถ ผู้ช่วยนักวิจัย
4. นายอดิศรัย วรรณรัตน์ ผู้ช่วยนักวิจัย
5. นายภัณติพงษ์ สุภารัตนสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองของนักเรียนในโครงการโรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 97 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า