งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา และดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

การติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด 849 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 137 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า