งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : ในมิติของสถาบันการเมือง เล่มที่ 3
การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : ในมิติของสถาบันการเมือง เล่มที่ 3
(รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา)

โดย รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย, นางสาวชมพนุช ตั้งถาวร 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : ในมิติของสถาบันการเมือง เล่มที่ 3 (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ

ดาวน์โหลด 196 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนภายใต้บริบทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 87 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า